Usługi NGO

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług w zakresie obsługi prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek not for profit oraz innych podmiotów działających w obszarze trzeciego sektora i ekonomii społecznej.

W zakres świadczonych usług wchodzą min.:

kompleksowe zakładanie nowych organizacji i podmiotów,

modyfikowanie, a w szczególności wprowadzanie zmian organizacyjnych i personalnych w już istniejących organizacjach,

reprezentowanie podmiotów, organów i ich członków w postępowaniach przed urzędami i sądami, 

przygotowywanie umów, w szczególności umów prawa pracy, kontraktów menedżerskich, umów o współpracy, umów o dzieło i zlecenia, umów wolontariackich itp.,

ochrona danych osobowych poprzez opracowywanie i wdrażanie odpowiednich dokumentów i audyt stosowanych zabezpieczeń prawnych,

usługi w zakresie zabezpieczania, korzystania i przenoszenia praw autorskich,

sporządzanie umów, regulaminów i obwieszczeń, prowadzenie sporów pracowniczych

zamykanie już istniejących podmiotów poprzez obsługę postępowania likwidacyjnego,

Ceny usług świadczonych przez kancelarię są ustalane indywidualnie, w oparciu o każdorazowy stan faktyczny, konieczny nakład pracy i stopień współpracy z klientem. Udzielamy rabatów przy większych zleceniach.

Przykładowe wyceny usług:

  • Kompleksowe założenie fundacji (doradztwo w zakresie organizacji prawnej podmiotu, przygotowanie statutu, uchwał organów, dokumentów do krs, us, gus).

Cena orientacyjna 1.700,00 zł netto.

  • Kompleksowe założenie stowarzyszenia (doradztwo w zakresie organizacji prawnej podmiotu, przygotowanie statutu, uchwał organów, dokumentów do krs, us, gus).

Cena orientacyjna 1.500,00 zł netto.

  • Przygotowanie kontraktu menedżerskiego dla członka zarządu.

Cena orientacyjna 1500,00 zł netto.

  • Przygotowanie umowy o pracę.

Cena orientacyjna 1000,00 zł netto.

  • Audyt bezpieczeństwa danych osobowych połączony z przygotowaniem polityki bezpieczeństwa danych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Cena orientacyjna 1.000,00 zł netto.

  • Przygotowanie umowy o dzieło/zlecenie z przeniesieniem praw autorskich.

Cena orientacyjna 700,00 zł netto.

Podane wyżej ceny są cenami orientacyjnymi, niestanowiącymi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, który jest obowiązkowy w przypadku usług prawnych. Ceny nie zawierają również dodatkowych podatków i opłat związanych ze świadczoną usługą (min. opłata od pełnomocnictwa).

Należy pamiętać, że niektóre czynności wymagają formy aktu notarialnego (np. założenie fundacji), które nie wchodzą w zakres świadczonych usług. Jednocześnie kancelaria może pośredniczyć w kontaktach z notariuszem.

Rzetelna wycena

Tajemnica zawodowa

Dogodny kontakt