Usługi

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą, wybierz kategorię usług:

Ceny usług:

100 zł netto / godzina pracy radcy prawnego – w przypadku stałych klientów

150 zł netto / godzina pracy radcy prawnego – w przypadku pozostałych klientów

Status stałego klienta zależy do ilości i wartości usług świadczonych przez kancelarię i jest każdorazowo przyznawany na podstawie indywidualnej oceny współpracy z klientem. Stawki dla stałych klientów mogą otrzymać również inni klienci, o czym decyduje charakter sprawy i współpracy.

Po otrzymania zapytania od klienta, dokonujemy oceny czasu pracy i przedstawiamy konkretną wycenę w formie:

zakresu godzin potrzebnych do wykonania sprawy np.: 3 – 5 godzin,

stawki godzinowej np.: 100 zł netto/h,

szacunkowej ceny, która naszym zdaniem zakończy sprawę np.: 400 zł netto,

– ceny dla klientów nie będących przedsiębiorcami lub nie korzystających z usług w ramach działalności gospodarczej podawane są w kwotach brutto (powyższe stawki + 23{36694b2c74cec220ea034ff034a565e423a2124e1fa8b69e742cad3208c06ac2} VAT).

W zdecydowanej większości przypadków szacunkowa cena jest ceną kończącą sprawę. Podwyżka lub obniżenie mogą wyniknąć w trakcie realizacji, zawsze wynikają z rzeczywistego nakładu pracy i są odzwierciedlone w każdorazowym rozliczeniu z klientem.

Podana cena (150 lub 100 zł) nie jest tylko godzinowym wynagrodzeniem radcy prawnego. Jej wysokość kształtowana jest przez następujące czynniki:

– Wynagrodzenie zespołu kancelarii, w tym zatrudnionego personelu i współpracowników,

– Utrzymanie infrastruktury kancelarii, której koszty biurowe są tylko częścią (pomieszczenia, media), a w znacznym stopniu obciążają ją koszty systemów informatycznych, urządzeń technicznych, zabezpieczenia danych wrażliwych, systemu informacji prawnej.

– Koszt ubezpieczenia OC działalności radcy prawnego, wszelkie usługi świadczone przez kancelarię są ubezpieczone na wypadek powstania szkody w związku z ta działalnością.

– Koszty podatków, składek ZUS, Fundusz Pracy.

– Koszt obowiązkowych składek na samorząd zawodowy radców prawnych.

– Koszt dojazdów do sądów, urzędów, klienta, jeżeli sprawa tego wymaga.

– Dla konsumentów będzie to też koszt VAT, który jest obowiązkowy przy usługach prawnych.

„Uważam, że tylko na podstawie stawki godzinowej można w sposób rzetelny i uczciwy wycenić pracę prawnika. Każda sprawa jest inna, każda umowa wymaga innego nakładu pracy. Praca prawnika opiera się na czasie – tym poświęconym na tworzenie treści, ale również tym spędzonym na pracy koncepcyjnej czy świadczeniu porad w formie rozmowy.”

– r. pr. Piotr Jaros

– Przy wycenie nie musimy podawać maksymalnej stawki (np. umowa – 500 zł), która chroniłaby nas przed nieplanowanym zwiększeniem czasu pracy. Możliwe jest, już w trakcie przygotowywania zlecenia lub świadczenia porady, wystąpienie dodatkowego zagadnienia wymagającego rozstrzygnięcia lub pobocznych kwestii. Gdybyśmy podawali sztywne ceny, zawsze musiałyby być w górnej granicy aby uniknąć wykonywania dodatkowych czynności bez wynagrodzenia (co przy stałych stawkach się zdarza).

– Dzięki takim informacjom nasi klienci wiedzą ile czasu pracy zajęła ich sprawa i mogą łatwo porównać ceny z konkurencją.

– Koszty zawsze oparte są na rzetelnym zestawieniu poświęconego czasu i wykonanych czynności.

– Przy dłuższej współpracy takie rozliczenia pozytywnie wpływają na zaufanie obu stron.

– Jesteśmy fair wobec klientów, naszych pracowników i rynku. Nie realizujemy spraw poniżej rzeczywistych kosztów ani nie zwiększamy kosztów ponad przewidywany nakład pracy.

Wynagrodzenie za czas pracy zwiększa dokładność i jakość rezultatów.

Wyjątkowo są przez nas akceptowane, na przykład w sytuacjach sztywnego określenia wydatków na usługi prawne. W takim przypadku cena pozostaje sztywna, lecz rozliczenie czasu i czynności i tak zostanie przez nas podane godzinowo.

W przypadku stałej współpracy umawiamy się na ilość godzin w cyklu: tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym z możliwością przenoszenia lub nie godzin pomiędzy cyklami. Stawki są negocjowane indywidualnie i zależą od ilości i charakteru spraw.

Dostępne są po wybraniu którejś z kategorii usług powyżej (NGO, biznes, porady).